TÀI LIỆU TÍCH HỢP API

 

TÍCH HỢP VÀO CỔNG THANH TOÁN QUA VÍ MOMO, NGÂN HÀNG

 

  1. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

 

Nếu bạn chưa tài khoản, vui lòng truy cập địa chỉ: http://smart.airbox.vn/. Để đăng chúng tôi sẽ kiểm duyệt phê duyệt tài khoản cho bạn

 

Sau khi tài khoản được kích hoạt thành công, đăng nhập vào tài khoản, vào mụcTài khoản”, trong phần này sẽ API Key, bạn lưu vào để sử dụng kết nối.

 

 

 

  1. LẤY API_KEY

Phía đối tác sau đăng phê duyệt thành công, quý khách thể dùng API dưới đây để lấy thông tin API_KEY, API_KEY duy nhất đi theo từng tài khoản chỉ được cấp 1 lần, vui lòng lưu lại để tái sử dụng

 

http://api.airbox.vn/login với phương thức POST (content-type: application/x-www-form-urlencode)

 

  1.                 

 

Param

Required

Type

Description

email

Yes*

String

Email đã đăng với hệ thống

password

Yes*

String

Mật khẩu đã đăng

 

Kết quả trả về:

 

{"status":1,"message":"Thành công","apikey":"TXH-TXHYKP3RcE2LLHZV"}

 

Param

Type

Description

status

Int

Code hệ thống

message

String

Thông báo

apikey

String

API nhận được để sử dụngbước sau

 

3. LẤY MÃ KẾT NỐI RIÊNG TƯ

 

Phía đối tác đăng nhập hệ thống quản qua url http://smart.airbox.vn/ tại đây trang quản tài khoản bạn sẽ lấy thông tin kết nối riêng như hình ảnh dưới đây.

 

Để sử dụng kết nối riêng trước tiên cần thiết lập thông tin tài khoản ngân hang của đổi tác bằng cách sử dụng màn hình đăng tài khoản ngân hang chủ tài khoản

 

 

4. TIỀN HÀNH GIAO DỊCH

 

Phía đối tác sau khi lấy thông tin API_Keytrên,Tiến hành khởi tạo request POST (content-type: application/x-www-form-urlencode)

-          Đối với giao dịch ngân hàng

 

http://api.airbox.vn/createbankorder

 

 

Param

Required

Type

Description

Amount

Yes*

String

Số tiền thanh toán

API_Key

Yes*

String

Đã được lấybước trên

privateCode

Yes*

String

sử dụng api riêng. Nếu không nhập rỗng

CallbackUrl

Yes*

String

Link nhận kết quả giao dịch, link sẽ nhận kết quảphương thức GET

 

Kết quả trả về:

 

{

"status": 0,

"message": "Tạo đơn thành công",

"trans_id": "VCB210500005",

"data": {

"bankcode": "Vietcombank",

"bankname": "Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam",

"code": "1111111111",

"name": "PHAM VAN A",

"content": "arb217856",

"amount": 10000,

"qrcode": "xxxx"

}

}

 

Param

Type

Description

status

Int

Code hệ thống

message

String

Thông báo

data

Object

Kết quả nhận được khi tạo đơn giao dịch

bankcode

String

ngân hàng

bankname

String

Tên ngân hàng

code

String

Số tài khoản

name

String

Chủ tài khoản

content

String

Nội dung chuyển tiền

amount

Int

Mệnh giá chuyển

qrcode

String

Url QRCode thanh toán

 

-          Đối với giao dịch Momo

 

http://api.airbox.vn/createwalletorder

 

 

Param

Required

Type

Description

Amount

Yes*

String

Số tiền thanh toán

API_Key

Yes*

String

Đã được lấybước trên

privateCode

Yes*

String

sử dụng api riêng. Nếu không nhập rỗng

CallbackUrl

Yes*

String

Link nhận kết quả giao dịch, link sẽ nhận kết quảphương thức GET

WalletCode

Yes*

String

Momo

 

 

Kết quả trả về:

 

{

"status": 0,

"message": "Tạo đơn thành công",

"trans_id": "MM2105000012",

"data": {

"wallet": "MOMO",

"phone": "0912333335",

"name": "PHAM VAN A",

"content": "arb239132",

"amount": 20000,

"qrcode": "xxxx"

 

}

}

Param

Type

Description

status

Int

Code hệ thống

message

String

Thông báo

data

Object

Kết quả nhận được khi tạo đơn giao dịch

wallet

String

điện tử

phone

String

Số điện thoại người nhận

name

String

Tên tài khoản người nhận

content

String

Nội dung chuyển tiền

amount

Int

Mệnh giá chuyển

qrcode

String

Url QRCode thanh toán

 

-          Nhận kết quả trả về từ API

Khi khách hàng thực hiện chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hoặc ứng dụng momo với nội dung đã được khởi tạo. Hệ thống sẽ tự động gọi đến URL CALL_BACK đã đăng khi khởi tạo giao dịch Với phương thức GET trong đó các thông số như sau:

 

  1.                 

 

Param

Required

Type

Description

amount

Yes*

Int

Số tiền gửi lên

real_amount

Yes*

Int

Số tiền thực nhận

trans_id

Yes*

String

giao dịch khi gửi lên

trans_time

Yes*

String

Thời gian thực nhận định dạng dd/MM/yyyy HH:mm:ss

description

Yes*

String

Nội dung giao dịch

bank_code

Yes*

String

Cổng nhận tiền (Momo hoặc Ngân hàng)

provider

Yes*

String

API_Key được hoá dạng Md5 để đối tác thể xác nhận giao dịch

status

Yes*

Int

Tình trạng đơn hàng :

1- Thành công

0 – Thât bại do không nhận được tiền từ user

 

 

Lưu ý: Trường hợp nhận dữ liệu về từ callback, phía đổi tác cần phải return dữ liệu cho phía Cổng dưới dạng json như sau:

 

{ "errorCode": "0", "errorDescription": "Success" }

 

Với errorCode = 0, tức làphía đối tác đã nhận giao dịch thành công, ngược lại chưa nhận hoặc nhận thất bại

 

errorCodeDescription nội dung trả về cho Cổng (trường này phía đôi tác tự định nghĩa) Nếu như phía Cổng không nhận được dữ liệu trả về khi callback, giao dịch đó sẽ lưu lại dưới dạng chờ xử sẽ không cộng vào doanh thu của user cho đến khi xử lýxong.

 

  1. KIỂM TRA GIAO DỊCH

 

Phía đối tác sau khi thực hiện giao dịch thành công, muốn kiểm tra giao dịch của mình đã hoàn tất hay chưa hoặc xem lại thông tin giao dịch, thể gửi request đến đường dẫn http://api.airbox.vn/trackorder với phương thức POST (content-type: application/x-www-form-urlencode)

 

 

 

Param

Required

Type

Description

API_Key

Yes*

String

API Key đã cung cấp

trans_id

Yes*

String

giao dịch đối tác cần tra cứu

 

Kết quả trả về:

 

{

"status": 0,

"message": "Đã tạo đơn",

"data": {

"trans_id": "VCB210500005",

"trans_time": "05/03/2021",

"code": "Vietcombank",

"name": "Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam",

"content": "arb827256",

"amount": 10000,

"real_amount": 10000

}

}

 

Param

Type

Description

status

Int

Code hệ thống

message

String

Thông báo

data

Object

Kết quả nhận được khi tạo đơn giao dịch

trans_id

String

giao dịch

trans_time

String

Thời gian giao dịch

code

String

đơn vị nhận thanh toán

name

String

Tên đơn vị nhận thanh toán

content

String

Nội dung chuyển tiền

amount

Int

Số tiền khởi tạo

real_amount

Int

Số tiền thực nhận

 

Lưu ý: Nếu số tiền chuyển khoản khác với số tiền khi khởi tạo giao dịch, đơn hàng này sẽ bị trừ 80% giá trị thực nhận hoặc số phần % sẽ thay đổi theo qui định của cổng thanh toán

 

  1. KIỂM TRA THÔNG TIN GIAO DỊCH THEO NỘI DUNG XỬ LÝ

Phía đối tác sau khi thực hiện giao dịch thành công, muốn kiểm tra giao dịch của mình đã hoàn tất theo nội dung đơn hàng hay chưa, thể gửi request đến đường dẫn http://api.airbox.vn/orderchecking với phương thức GET.

 

  1.                 

 

Param

Required

Type

Description

API_Key

Yes*

String

API Key đã cung cấp

content

Yes*

String

giao dịch đối tác cần tra cứu

 

  1. THEO DÕI VÀ QUẢN LÝ GIAO DỊCH

 

Phía đối tác thể thực hiện theo dõi hoặc quản giao dịch, thực hiện lệnh rút tiền tại địa chỉ http://smart.airbox.vn

 

MỌI GIAO DỊCH SỬ DỤNG SAI IP ĐĂNG KÝ ĐỀU BỊ TỪ CHỐI THANH TOÁN, VUI LÒNG SỬ DỤNG ĐÚNG MÁY CHỦ

 

Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng i